terms and conditionings

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
· QH: Quality Holidays, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
· reiziger: de wederpartij van QH.

Artikel 2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen QH en een reiziger waarop QH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 3. Offertes
1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van QH.
2. Alle aanbiedingen van QH zijn vrijblijvend en kunnen uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding door QH worden herroepen.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. QH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft QH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De reiziger draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan QH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de reiziger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan QH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan QH zijn verstrekt, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. QH heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, waarbij het reeds betaalde met de annuleringsgelden wordt verrekend.
4. QH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat QH is uitgegaan van door de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van QH die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen. Indien de reiziger door hinder of last de goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, dan kan QH hem voor rekening van zijn kosten van de reis uitsluiten, indien van QH in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst nakomt.

Artikel 5. Informatie en Reisbescheiden
1. De reiziger draagt zelf zorg voor bezit van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, gedurende de reis.
2. De gevolgen van het ontbreken van een in het vorige lid bedoeld document komt voor rekening van de reiziger.
3. De eventueel benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van aankomst op het verblijfadres in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn vanwege gerechtvaardigde redenen niet kan worden gehaald.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door de reiziger gevraagd wordt de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst, voor zover mogelijk (dit ter uitsluitende beoordeling van QH) en tegen betaling van de kosten door de reiziger, dienovereenkomstig aanpassen.
2. Vanaf 4 weken voor de dag van aankomst op het verblijfadres zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.
3. QH heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, welk gelijkwaardig alternatief voorstel uiterlijk 2 werkdagen nadat deze gewichtige omstandigheden zich hebben voorgedaan aan de reiziger dient te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van QH aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien QH door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
4. Indien de reiziger het in het vorige lid bedoelde aanbod afwijst, dan dient dit schriftelijk te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging. In dat geval heeft QH het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft dan recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom, of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op een evenredig deel daarvan, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.
5. In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt QH de door de reiziger geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 11.

Artikel 7. Gebreken; klachten en geschillenbeslechting
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de reiziger zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de reiziger contact op te nemen met QH.
2. Tot een jaar na afloop van de reis heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.

Artikel 8. Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per accomodatie. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.
2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze QH bekend waren ten tijde van de publicatie.
3. Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan, heeft QH, onder opgave van de berekening van de verhoging, het recht om tot 20 dagen voor de dag van aankomst de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de toepasselijke geldkoersen, heffingen en belastingen.
4. Indien de reiziger de in het vorige lid bedoelde verhoging schriftelijk, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging, afwijst, dan heeft QH het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. De reiziger heeft alsdan recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 9. Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan gelijk aan 30% van de totale overeengekomen reissom.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van aankomst op het verblijfadres bijgeschreven zijn op de rekening van QH.
3. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim; de reiziger wordt daar door QH schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. QH heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen conform artikel 10 lid 2, waarbij het reeds betaalde met de annuleringsgelden wordt verrekend.
4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst op het verblijfadres tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
5. Bij niet tijdige betaling van enige geldelijke verplichting door de reiziger, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van de vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van Euro 50,00 tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking genomen, onbillijk is.

Artikel 10. Annulering door de reiziger
1. Een overeenkomst kan slechts schriftelijk, door de reiziger die de overeenkomst heeft ondertekend, worden geannuleerd.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst: 30% van de reissom, bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de dag van aankomst: 60% van de reissom, bij annulering vanaf 4 weken voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: de volledige reissom.
3. Indien de reiziger aantoont dat de door QH geleden schade minder is dan de in het vorige lid bedoelde bedragen, zal dit lagere bedrag aan hem in rekening worden gebracht.
4. Indien een overeenkomst met betrekking tot een accomodatie is aangegaan door meer reizigers waarvan één of meer annuleert, dan geldt deze annulering voor het geheel, zodat door iedere reiziger de in lid 2 bedoelde bedragen dienen te worden betaald.
5. Indien de overblijvende reizigers bereid zijn de volledige reissom te betalen, dan blijft de overeenkomst met hen in stand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is QH verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:
a. is toe te rekenen aan de reiziger;
b. niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde;
c. te wijten is aan een gebeurtenis die QH of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;
d. te wijten is aan overmacht als bedoeld in het volgende lid.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop QH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor QH niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Wanneer QH op grond van dit artikel aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt danwel uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. QH aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
4. Indien QH jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom. Aansprakelijkheid voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is voorts beperkt tot drie maal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van QH.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.